top of page

מאמנים

מאמנים
Baseball Catcher

מאמנים הם הדמויות המרכזיות אשר משפיעות על הספורטאים. מעבר לעובדה שהמאמן מתמודד עם לחצים רבים משל עצמו (כמו עמידה ביעדים וסיפוק תוצאות), למאמן ישנה היכולת לשנות את כל עולמו וחווייתו של הספורטאי. המאמן יכול להוות מקור מוטיבציה והשראה עבור הספורטאי ובכך להשפיע על הביצועים, המחויבות והדרך שלו.


על כן, ליווי פסיכולוגי נכון של המאמן ולמידת מיומנויות להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפניו, יכול לתרום רבות לפיתוח הספורטאי, הקבוצה והמאמן עצמו, תוך היצמדות לערכים אשר מנחים אותו.

מוקדים מרכזיים בתהליך הליווי הפסיכולוגי:

  • יצירת קשר ואמון עם המאמן, תמיכה רגשית 

  • זיהוי ואבחון האתגרים המנטליים האישיים והצבת מטרות

  • פיתוח מנהיגות ודמות סמכות מתאימה

  • יצירת תקשורת יעילה בין המאמן לספורטאי/קבוצה

  • פיתוח ושימור מוטיבציה אצל הספורטאים

  • פיתוח יכולת להתמודדות עם לחץ דרך עבודה על מיומנויות מנטליות

bottom of page